Uncategorized

HALI SAHALARLA İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

İl Hıfzıssıhha Meclisi12.08.2020tarihinde Saat: 14:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genelprensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş koluiçin alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1-İlimizde bulunan halı sahaların 12 Ağustos 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilmelerine. Bu kapsamda halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebepleolursa olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir. I- Halı Saha Tesislerine Yönelik Tedbirler: – Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “SporSalonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler ” başlığında belirlenentedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanması, – Covid-19salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetimekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularıgörevlendirilmesi, – Tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle“Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarınınsorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılması, – Tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerindeolanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşunayönlendirilmeleri, – Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskeninkesintisiz kullanılması (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır), – Tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekildesınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması, – Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte enfazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metrefiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulması, – Tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalıtutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesi, – Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ileçalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasındafiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması, – Tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesi, – Tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerdedüzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısınakontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizmakurulması, – Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıklarınoluşması ve yakın temasın engellenmesi, – Tesislerin girişine COVID-19tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri iletesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılması, – Müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtlarınsaklanması, – Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulması, – Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlularbulundurulması, – Tesislere üyelik sözleşmelerine COVID-19tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleriile ilgili açıklamaların eklenmesi, -Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerinkullandırılmaması, – Tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık BakanlığınınRestoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanması, – Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarakboşaltılması, – Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerinbeklemesine kesinlikle izin verilmemesi, – Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmaması, – Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerindedokunulan yüzeylerin %70’lik alkol ile temizlenmesi, – Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro SistemindeFaaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygunçalışılması, II- TesislerinTemizlenmesine, Dezenfeksiyonuna ve Havalandırılmasına YönelikTedbirler: – Tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan vemalzemelerin daha iyi temizlenmesi, – Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslamanıntercih edilmesi,toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması, – Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sıkdeğdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, buamaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litresuya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyumhipoklorit Cas No: 7681-52-9)kullanılması, – Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkollesilinerek dezenfeksiyonun sağlanması, – Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygunşekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60oC’de yıkanması, -Futbol toplarının her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonedilmesinin sağlanması, – Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabunbulundurulması, – Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutmacihazlarının kullanılmaması, – Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanması, -Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması,kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanması, – Tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “SalgınYönetimi ve Çalışma Rehberi”n de yeralan “COVID-19 KapsamındaKlima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi, – Tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılması, III- ÇalışanPersonele Yönelik Tedbirler: – Halı sahalarda çalışan tüm personelin “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu alması, – Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususundabilgilendirilmesi, – Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya COVID-19vakasıtemaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesi, – Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maskenemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiğikullanmasının sağlanması, – Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniyeboyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı elantiseptiği kullanmasının sağlanması, – Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerininsağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanması, IV- MüşterilereYönelik Tedbirler: – Halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)”kodu almaları, – Halı saha tesislerine maske ile gelmeleri ve antrenman/maç dışında maskeyiçıkarmamaları, – Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19vakasıveya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarınayönlendirilmeleri, – Müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanması, – Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeyeuymalarının sağlanması, – Tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunması, -Kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetliveya görevli personel tarafından verilmesi, – Tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılması, – Tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise elantiseptiği kullanılması, – Spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesi, – Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmaması, 2- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak halısahaların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, 3-Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir