Eğitim

OKÜ’DE ENERJİ ETÜT ÇALIŞMASI

OKÜ ENERMER Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan: ““Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Günümüzde küreselleşen ekonomi ile artan rekabet şartları endüstriyel işletmeleri ve binalar için enerji maliyetlerini gözden geçirmeye zorlamaktadır” dedi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla Enerji Eğitim-Etüt, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENERMER), tarafından sürdürülen faaliyetler kapsamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu’nda Enerji Etüt çalışması yapıldı. Konu hakkında bilgi veren OKÜ ENERMER Müdürü Doç. Dr. Ertaç Hürdoğan, “Üniversitemizde maliyetler anlamında büyük öneme sahip olan enerji tüketimlerinin azaltılması, ENERMER olarak üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biridir. Bu kapsamda Müdürlüğümüz tarafından, Üniversitemiz Merkez Karacaoğlan Yerleşkesinde ve ilçe kampüslerimizde yer alan diğer birimlerimizdeki binalardan kaynaklı enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik bir başka ifade ile enerjinin verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de binaların enerji haritasını çıkarmak için gerçekleştirilen Etüt çalışmalarıdır. Enerji Etüt çalışmalarına, Karacaoğlan Yerleşkemizde ve ilçe yerleşkelerimizde yer alan binalardan daha eski olan binalara öncelik verilerek başlanmıştır. Bu kapsamda ENERMER olarak Üniversitemiz Kadirli Meslek Yüksekokulu’nda ön etüt ve detaylı etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz Kadirli Meslek Yüksekokulu binası kuruluş yılı açısından eski bir binadır. Gerçekleştirilen “Bina Enerji Etüt” çalışmasında binanın tüm bölümleri incelenerek; enerjinin boşa harcandığı kaynaklar, verimsiz çalışan cihazlar, yalıtım, su, elektrik tüketimi vb. gibi enerji verimliliği sağlayacak hususlar ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca enerji tasarruf potansiyellerini, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amaçlanmıştır. Binada ölçümler ve hesaplamalar yapılarak israfı önleme veya enerji geri kazanma potansiyelleri belirlenmiş, etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilmiş, uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve aynı zamanda teknik ve yetkili personeller ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde, Üniversitemiz Kadirli Meslek Yüksekokulu’nda enerji tüketim kaynaklarının daha verimli duruma getirilebileceği öngörülmüştür.” dedi. Hürdoğan, “Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Günümüzde küreselleşen ekonomi ile artan rekabet şartları endüstriyel işletmeleri ve binalar için enerji maliyetlerini gözden geçirmeye zorlamaktadır. Artan yakıt fiyatları, yüksek enerji maliyetleri ve bu konuda yükselen bilincin sonucu olarak işletmeler ve kamu kurumları boşa yakıt tüketme lüksüne sahip olmadıklarının bilincindedirler. 16 Ağustos 2019 tarihli resmî gazetede yayınlanan genelgeye göre kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacı ile yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000m2 ve üzeri kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari % 15 enerji tasarrufu sağlaması hedeflenmektedir. ENERMER olarak Kadirli Meslek Yüksek okulu’muz için yapılan ve diğer birimlerde de yapılması planlanan benzer çalışmalarla hedeflenen tasarruf oranına ulaşılabilecektir” şeklinde konuştu. Ömer Ali TURUNÇ