Genel

OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO : 83)

İl Hıfzıssıhha Meclisi29.11.2020tarihinde Saat: 13:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği hususu değerlendirilmiştir. 1-Covid-19 salgını sürecinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısı ile resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetine 20 Kasım 2020- 04 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurumları arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüzyüze eğitime devam edilmesi Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Çocukların, eğitim etkinliklerinde bu yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmeleri öncelikle tercih edilmektedir. Ancak Covid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlere okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda: -Resmi Anaokulu ve Anasınıflarında 30.11.2020 tarihinden itibaren 04.01.2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına, – Öğretmenin, ailelerle kurulacak iletişim yöntemini (bire bir görüşme, telefon ile görüşme, çevrim içi gruplar kurularak görüşme veya mektup gibi) belirlemesi, – Her öğretmenin, güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olacak şekilde hazırlaması, – Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saatinin 20 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanması, – Hazırlanan günlük eğitim akışlarının birer örneğinin düzenli olarak okul idaresine sunulması, – Ailelerin imkanlarına göre günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılması ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlikte bulunulması, 1/3 – TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmasının sağlanması, Ailelerin imkanlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda günlük eğitim akışlarındaki bazı etkinliklerin (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik, şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilmesine imkan verilmesi, – Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarını hergün yapması, – Ailelerin imkanları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir platformlar da kullanılarak haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı iletişim kurulması, etkinlikler yapılması, – Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulması ve bunun için gerekmesi durumunda okul imkanlarının (telefon, bilgisayar, internet) kullanılması, – Öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarının okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili yazılar doğrultusunda yapılması, 2- İlimizde Müftülüklere bağlı 4-6 yaş Kuran kursları ve hafızlık eğitimi veren tüm kursların uzaktan eğitime geçilmesine, 3-17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanlığına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alındığı, İçişleri Bakanlığınca da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantılarının Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği belirtilmiştir. 02.10.2020 tarih ve 71 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1. Maddesi ve İçişleri Bakanlığının 27/11/2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgeleri ile Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, Barolar Birliği, Tabip Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Bağlı Odalar, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Eczacılar Birliği, Ticaret Borsası vb sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurulları da dahil, toplantı seçim kültürel faaliyetler ve tanıtım faaliyetleri gibi etkinliklerin 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, 4-a)18.10.2020 tarih ve 80 nolu Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 2. Maddesiveİçişleri Bakanlığının Genelgeleri ile yeme-içmeyerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulanotel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapanmüşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmeleri, b)Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisiyoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesi, c)Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğininartırılması, d)Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2 ncimaddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarınıbilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerinebağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarakbildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin bildirildiğikolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veyarestoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasındaolup olmadığının muhakkak kontrol edilmesi, e)Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklamatesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesi, 2/3 f)Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarındasaat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayındahil) hiçbir şartta izin verilmemesine. 5- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.