OSMANİYE KARATEPE HİTİT HİYEROGLİFLERİ DÜNYA BELLEĞİ ULUSAL LİSTESİNDE…

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dünya Belleği’nde Türkiye Çalıştayında Osmaniye Karatepe Hitit Hiyeroglifleri 70. Sırada yer aldı. Osmaniye adına gurur veren bu olaya gereken duyarlılığı göstererek bizi bilgilendiren Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde öğretim görevlisi kıymetli hemşerimiz sayın  Dr. Oğuz Poyrazoğlu hocamıza Osmaniye adına çok teşekkürler ediyoruz.


 DÜNYA BELLEĞİ TÜRKİYE ULUSAL LİSTESİ 
 1) Dîvânu Lugâti’t-Türk [1072-1074]   
2) Süleymâniye imâreti inşaat defteri   
3) II. Abdülhamid Han [1876-1908] dönemi Yıldız Sarayı fotoğraf albümleri   
4) Eski Uygur yazmaları   
5) Sabuncuoğlu Şerefü’d-dîn’in Cerrâhiyetü’l-Hâniye’sindeki [14??-15. yy] minyatürler ve kullanılan alet edavata yönelik bilgiler,   
6) Kültepe tabletleri   
7) Mevlânâ [1207-1273] ve Mesnevî   
8) Pîrî Reîs’in haritası [1513]   
9) Sûr-nâme-i hümâyûn [resimli nüshalar]   
10) Beyrûnî [973-1048]’nin eserleri 
11) Runik harfli Türk yazıtları, 
12) Ali Emîrî Efendi [1857-1924] Derlemesi 
13) Devlet arşivlerinde yer alan tahrir defterleri derlemesi (1000 civarında defterden oluşan bir derleme) 
14) Matrakçı Nasûh [15. ve 16. yy]’un Menâzil-i Sefer-i ‘Irâkeyn’i ve öbür eserleri 
15) Feyzullah Efendi [1639-1703] Derlemesi 
16) Mühime defterleri, 
17) Hüsn-i hat eğitimi kitapları 
18) Kâtib Çelebî [1609-1657] 
19) Yazıcı-zâde’nin Tevârîh-i Âl-i Selçuk’u, 
20) Orta Çağ’daki Anadolu kale kitabeleri 
21) Gelibolulu Mustafa ‘Âlî [1541-1600]’nin eserleri 
22) Fârâbî ve eserleri [870-950] 
23) Montanist mezar yazıtları 
24) İbrâhîm-i Müteferrika [1674-1745] 
25) Müneccimbaşı Ahmed Dede [1631-1702]’nin Câmi‘ü’d-Düvel’i 
26) Topkapı Sarayı Müzesi Bâb-ı Hümâyûn kitabesi 
27) Binbir gece masalları 
28) Reşîdü’d-dîn Fazlu’llâh’ın Câmi‘ü’t-Tevârîh’i [1318] 
29) Karahisarî [1468-1566] hattıyla Kur’ân-ı Kerîmi 
30) Nasreddîn Hoca’nın Latîfeleri [1208-1284] 

31) Müzehheb ferman ve beratlar 
32) Osmanlı sultanlarının besteleri 
33) Vehbî [1718-1809]’nin Sûr-nâmesi 
34) Dânişmend-nâme [12. ve 13. yy) 
35) Türk ve İslam Eserleri Müzesi Şâm evrakları derlemesi 
36) Oğuz Kağan Destanı 
37) Takvîm-i Vekâyi‘[1831] 
38) Patara yol yazıtı 
39) Kutadgu Bilig [1069]’in yazmaları 
40) Hoca Sa‘dü’d-dîn Efendi [1536-1599]’nin Tâcü’t-Tevârîh’i, 
41) Fethiye-Oenion’da Diogenes yazıtı 
42) Kitâb-ı Dedem Korkud ‘alâ lisânı tâife-i Oğuzân’ın Dresten yazması 
43) Halife Osman [580-656]’ın Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan kûfî hatlı Kur’ân’ı  
44) Diocletianus’un fiyat karar-namesi 
45) British Library’deki Türkçe yazmalar 
46) Yıldız fotoğraf albümü 
47) Deyru’l-Za‘ferân arşivi 
48) Süleymân Çelebî [1377-1411]’nin Vesîletü’n-Necât’ı  
49) Ankara Augustus [m. ö. 25-20] kitabesi ve Uluborlu istinsahı 
50) Kültür ve Turizm Bakanlığı folklor arşivi 
51) Mimar Sinan [1490-1588] ve Sedefkâr Mehmed Ağa [1540-1617] hakkında yazılmış tezkireler 
52) Hacettepe Üniversitesi ve TRT türkü arşivleri 
53) Ankara Kalesi İlhanlı [1256-1353] kitabesi 
54) Taş vakfiyeler 
55) el-Cezerî [1136-1233]’nin otomatlar hakkındaki kitabı 
56) Siyah Kalem Mehmed [Karakalem Memi] [14-15. yy.]’e atfedilen resimler Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki resimli Fâl-nâmeler 
57) Abû’l-Kâsım’ın çini-seramik imaline dair risalesi 
58) Karamanlıca kitabeler 
59) Hoca Ahmet Yesevi [?-1166] 
60) Yunus Emre [1240-1321] 
61) Uluğ Bey [1393-1449] 
62) Seyyid Nesimî [1370-1417] 
63) Ali Şîr Nevaî [1441-1501] 
64) Genceli Nizamî [1141-1209] 
65) Fuzûlî [1483-1556] 
66) Köroğlu [16. yy] 
67) Mahtumkulu Firaki [1733-1797] 
68) Türk Dünyası Minyatürleri 
69) Taşbası Halk Hikayeleri Kitapları 

70) KARATEPE YAZITLARI

HASAN KILIÇ