Prof. Dr. ÇAVUŞ’tan bir başarı daha..

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ yapmış olduğu akademik çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yönetim ve Strateji alanının Türkiye’de saygın akademisyenlerinden olan Prof. Dr. ÇAVUŞ yapmış olduğu son çalışma ile İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranış konusunda işletme yönetimi literatüründe yer almayan bir kavram ve ölçeği geliştirerek önemli bir başarıya daha imza attı. 

Prof. Dr. ÇAVUŞ yapmış olduğu makalede iş hayatında önemli bir yeri olan, çalışma ortamına yönelik algıyı farklı bir perspektiften ele alarak “Entropik Örgüt İklimi” kavramını ve ölçeğini ortaya koydu.

Prof. Dr. ÇAVUŞ çalışması hakkında şunları söyledi: “Örgüt iklimi organizasyondaki işgörenler tarafından algılanan ve onların davranışları üzerinde etkide bulunan bireysel, örgütsel ve çevresel nitelikteki özellikler bütünü olarak ifade edilmektedir. Genellikle bu konuda yapılan çalışmalar olumlu örgüt iklimi doğrultusunda ele alınmaktadır ama gerçek iş yaşamında olumsuzlukların da oldukça fazla olduğu pek dile getirilmeyen bir gerçektir. Bu çerçevede fen bilimlerinin bir kavramı olan ve bozulma, yıpranma, yıkılma eğilimini ifade eden entropi kavramından hareketle örgütlerin de zaman içerisinde bu durumu yaşayacağı, örgütsel entropinin varlığı biliniyor. Yapmış olduğumuz araştırmayla bilinenden farklı olarak örgütlerdeki entropi hakkında çalışanların algı düzeyini ölçek amacıyla “Entropik Örgüt İklimi” ismini verdiğimiz bir ölçek geliştirdik.

Ölçeğimiz işyerindeki entropinin göstergesi olduğunu düşündüğümüz “Kuralsızlık, Adaletsizlik, Liyakatsizlik, İletişimsizlik ve Güvensizlik” kavramları temelinde hazırlanan soru ifadeleri ile oluşturuldu. Bu ifadelerden örnek verecek olursak “Çalıştığım kurumda çalışanlar arasında adaletsizlik vardır. Çalıştığım kurumda liyakate önem verilmez, Çalıştığım kurumda insanlar yüzünüze başka arkanızdan başka konuşur.” Bu şekilde oluşturduğumuz geniş madde havuzu ile yaptığımız iki farklı çalışma sonucunda Entropik Örgüt iklimi olarak isimlendirdiğimiz ve iki boyutlu bir ölçek ortaya çıkmış oldu. Ölçeğimizin boyutlarını Süreç Entropisi ve İlişki Entropisi olarak adlandırdık. Süreç entropisi kurumdaki iş süreçlerindeki bozulmayı, ilişki entropisi ile insan ilişkilerindeki bozulmayı ifade ediyor.

Bu konuda yapmış olduğumuz makalemiz dünyaca kabul edilen ISI database ve SCOPUS indeksinde taranan Organizacionnaâ psihologiâ (Organizational Psychology-Örgütsel Psikoloji) dergisinde 2021 yılı sonunda yayınlandı. Böylece bu çalışma ile Türk bir bilim insanı olarak işletme literatürüne uluslararası düzeyde katkı sunmuş olduk. Türk insanını, Türkiye’yi ve elbette Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini en iyi şekilde temsil ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ömer Ali TURUNÇ