Genel

VALİ YILMAZ’DAN  İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Vali Dr. Erdinç Yılmaz,:”Seçildiğiniz günden bugüne, 1 yıl hariç, 4 yılını yaklaşık beraber tamamladık. Bu süreç içinde hepiniz çok güzel çalışmalara imza attınız, memlekete hizmet için mücadele verdiniz ve çok güzel hizmetlere de vesile oldunuz. Yaptığınız bu çalışmalardan dolayı sizleri kutluyorum. Osmaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum. Devam eden arkadaşlarımızın, bu dönem alacakları bayrağı daha ileriye götürmeleri anlamında sorumluluklarının ağırlaşacağının bilinci içinde çalışacaklarına, görev süresini tamamlayan arkadaşlarımıza da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz” dedi.

       Osmaniye  İl Genel Meclisi’nin Mart ayı son birleşimi Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın katılımı ile yapıldı. Vali Yılmaz, Osmaniye’miz için bu güne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerine teşekkür etti.

        İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice toplantının başında yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür ederek, “Görevini 31 Mart seçimlerinde devredecek Meclis Üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, göreve devam edecek arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz.”diye konuştu.

        Vali Dr. Erdinç Yılmaz, yaptığı konuşmada, “Seçildiğiniz günden bugüne, 1 yıl hariç, 4 yılını yaklaşık beraber tamamladık. Bu süreç içinde hepiniz çok güzel çalışmalara imza attınız, memlekete hizmet için mücadele verdiniz ve çok güzel hizmetlere de vesile oldunuz. Yaptığınız bu çalışmalardan dolayı sizleri kutluyorum. Osmaniye’mize hayırlı olmasını diliyorum.

Devam eden arkadaşlarımızın, bu dönem alacakları bayrağı daha ileriye götürmeleri anlamında sorumluluklarının ağırlaşacağının bilinci içinde çalışacaklarına, görev süresini tamamlayan arkadaşlarımıza da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ben Osmaniye’yi gerçekten çok seviyorum.

 En ufak bir şey kazandırırsam inanılmaz mutlu oluyorum. Bundan sonra seçilecek arkadaşlarımızla da aynı hızla, aynı tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. Bir işin yapılmasına vesile olduysak ne mutlu. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum, ailenizle huzur içinde bir yaşam diliyorum.”dedi.

        Toplantı sonunda Vali Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyelerine plaket takdim etti.

Valilik basın

İL GENEL MECLİSİ NEDER, NE İŞ YAPAR?

İl genel meclisiil özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanununlarda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından, ilçe adına seçilen üyelerden oluşur. İl genel meclisi, başkanını üyeleri arasında gizli oyla seçer. İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni, en geç beş gün içinde valiye gönderilir.

Valiye gönderilmeyen meclis kararları yürürlüğe girmez. Vali uygun bulmadığı meclis kararlarını bir daha görüşülmek üzere geri gönderebilir.

Vali tarafından geri gönderilen meclis kararının meclisin salt çoğunluyla aynı yönde karar vermesi halinde kararın kesinleşmesi şeklindeki uygulama 2007 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır.

Meclis, gereken halde görüş bildirir, il özel idaresinin bütçesini kabul eder. İl genel meclisleri, siyasal konularda karar alamazlar.

MECLİS ÜYE SAYISINI HESAPLAMA

İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:

  • Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelere 2
  • Nüfusu 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçelere 3
  • Nüfusu 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçelere 4
  • Nüfusu 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçelere 5 asıl üye ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır.
  • Nüfusu 100.000’den yukarı olan ilçelerde fazla her 100.000 nüfus için bir asıl, bir yedek üye eklenir. Nüfusun 100.000’e bölünmesi hesabında artık sayı 50.000’den az olursa hesaba katılmaz, 50.000 veya daha büyük olursa artık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.

Bu konudaki yasal çerçeve Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun ile belirlenmiştir.

İl genel meclisleri her ayın ilk pazartesinden itibaren beş günü geçmeyecek şekilde toplanırlar. Bütçenin görüşüldüğü Kasım ayı toplantıları 20 gün sürer. İl genel meclisi, her yıl bir ay tatil yapmak zorundadır.

https://tr.wikipedia.org/

İL GENEL MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri Şunlardır;

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/1/2007 tarihli ve E.:2005/32, K.:2007/3 sayılı Kararı ile.)

i) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

j) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

k) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

l) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.

n) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

o) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

http://www.ardahanozelidare.gov.tr/i